вторник, 8 декабря 2015 г.

Extra tasks

Write as many words as you can

Food                                                Verb                                       Noun

apple                                                      drink                                                  table
_benna____                                           _to play______                                    _bool_____
Do you remember?  Հիշում ե՞ս
table-tables                    knife-knives
child- children               glass- glasses
Now your turn  Իսկ հիմա դու փորձիր  
apple_appls_________
chait__chas_________
leaf___leaes_________
man__mens__________
wolf__wolves__________
woman_women_________
bus__buses___________
Can you say which of these words don’t have plural form? Կարո՞ղ ես ասել այս բառերից որոնք չեն ստանում հոգնակի թիվ
blue, to swim, glass, coffee, yesterday, table, month, to eat, english, street, to have, bed, beautiful, yellow,  usually, five, dress, lemon, man, leaf, to run
Blue,to swim,coffe,yestenday,to eat,english,to have,bed,beutiful,yellow,usuelly,five,to run.
Put these nouns in proper places (տեղադրեք գոյականները համապատասխան տեղերում)
water, bread, table, pen, cheese, pencil, milk, orange, toy, dog, plate, butter, juice, fork, bird, meat, book, egg
book                   plate
table                   fork
pen                     bird              
bread                  egg
cheese
peneli
orenge
toy
dog
milk
 butter
woter
meat

Комментариев нет:

Отправить комментарий